Nasz regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późń. zm.).

2. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu – Dobra Poradnia, oraz warunki ich świadczenia, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, płatności, prawa oraz obowiązki stron, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Serwis Dobra Poradnia świadczy usługi,, których przedmiotem są konsultacje psychologiczne, terapeutyczne i prawne, zwane dalej konsultacjami specjalistycznymi.

4. Z konsultacji specjalistycznych oferowanych przez Serwis Dobra Poradnia mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych, przesłana na adres e-mail podany przez Specjalistę w czasie konsultacji lub konsultacja z udziałem opiekuna prawnego.

5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Serwis Dobra Poradnia dochodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu i zamówienie usługi.

II. Definicje pojęć.

1.Klient – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z usług serwisu Dobra Poradnia

2.Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi, tj. Fundacja Dobrej Rady.

3. Serwis – oznacza stronę Dobra Poradnia, która znajduje się pod domeną psychologkatolicki.pl, do której prawo posiada Fundacja Dobrej Rady, z siedzibą w Nowej Osuchowej, ul, Szkolna 2, KRS  0000848422 ,

4. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, pomiędzy Klientem a Uslugodawcą.

5. Specjalista – oznacza osobę posiadającą niezbędne kompetencje i uprawnienia do wykonywania oferowanych przez Usługodawcę konsultacji specjalistycznych.

6. Konsultacja specjalistyczna – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu Dobra poradnia 

7. Konsultacja wideo – konsultacja realizowana poprzez komunikator internetowy.

8. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi zgodnie z obowiązującym prawem tj. Fundacja Dobrej Rady, ul. Szkolna 2 , 07-308 Nowa Osuchowa, NIP  7591751806 

9. Administrator danych osobowych Klientów – administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

III. Usługi.

1. Usługi świadczone przez Serwis Dobra Poradnia mają charakter odpłatny.

2. Usługodawca w ramach Serwisu Dobra Poradnia świadczy konsultacje specjalistyczne realizowane w formie wideokonsultacji – czyli 45 minutowych rozmów wideo Klienta ze Specjalistą za pośrednictwem komunikatora internetowego z lub bez użycia kamery.

3. Świadczenie usług uzależnione jest od:

– uiszczenia stosownej opłaty zgodnej z cennikiem usług ustalonym z Usługodawcą.

4. W celu rozpoczęcia korzystania z usług w ramach Serwisu Dobra Poradnia niezbędne jest:

– wejście w Serwis;


– wybór Specjalisty oraz rodzaju usługi, a następnie w kalendarzu wybór dostępnego terminu;

– zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności;

– prawidłowe wypełnienie formularza poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy LUB zaakceptowanie danych przeniesionych z konta (jeśli użytkownik jest zalogowany),

5. Serwis Dobra Poradnia nie świadczy usług Interwencji Kryzysowej. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną.

6. Specjalista może zaprzestać udzielania usług w stosunku do Klienta, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym czy agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

7. Nagrywanie konsultacji specjalistycznych zarówno przez Klienta jak i Specjalistę jest prawnie zabronione, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Stron. Wobec powyższego zastosowanie mają odrębne przepisy prawa polskiego.

IV. Warunki techniczne.

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu Dobra Poradnia jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego lub telefonicznego oraz łącza internetowego, pozwalające na połączenie się za pomocą dźwięku i/lub obrazu ze Specjalistą za pomocą komunikatora internetowego.


V. Zawarcie umowy.

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Serwis Dobra Poradnia dochodzi poprzez zaakceptowanie regulaminów Usługodawcy i dostawców usług internetowych i zamówienie usługi.

2. W celu rozpoczęcia korzystania usług świadczonych w ramach Serwisu Dobra Poradnia niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminów.

3. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji konsultacji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, wypełnieniu formularza kontaktowego, wyborze specjalisty i rodzaju usługi oraz terminu świadczenia usługi, wprowadzeniu hasła lub kodu lub przekazaniu informacji o płatności przelewem.

4. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie usług elektronicznych oraz świadomość korzyści i ograniczeń z nich płynących, w szczególności braku możliwości kontaktu fizycznego ze Specjalistą.

5. Rezerwacja konsultacji jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis Dobra Poradnia oraz Usługodawcę na potrzeby świadczenia usług. Specjalista może poprosić Klienta o podanie dodatkowych danych identyfikacyjnych wynikających z odrębnych przepisów i mających na celu realizację wybranego przez Klienta świadczenia.

6. Fakt zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest każdorazowo potwierdzony wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.

7. W przypadku odwołania konsultacji przez Specjalistę z powodów losowych, Usługodawca proponuje Klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla Klienta terminie. W przypadku Klientów indywidualnie opłacających konsultację opłata jest zwracana na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przenoszona jest na poczet kolejnej konsultacji.

VI. Zasady kontaktu Klienta ze Specjalistą.

1. Po prawidłowym zamówieniu usługi Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą rezerwację wraz z linkiem do rozpoczęcia konsultacji w wybranym w formularzu rezerwacji terminie.


2. W razie braku połączenia się Klienta w przeciągu 15 minut od umówionej godziny w danym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący Specjalista ma prawo anulować spotkanie, a Klientowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo zwrotu pieniędzy za umówioną konsultację.

3. W przypadku opóźnienia Klienta usługa nie będzie przedłużona o czas spóźnienia.

4. Zamówienie konsultacji jest ostatecznym potwierdzeniem jej terminu, wobec czego nie ma późniejszej możliwości dokonywania zmian.

5. W przypadku wszystkich zamówień rezygnacja z konsultacji po jej zamówieniu powoduje, iż będzie ona rozliczana jako zrealizowana, co oznacza brak możliwości zwrotu płatności.

VII. Płatności.

1. Usługi konsultacyjne świadczone są przez Serwis odpłatnie zgodnie z odrębnymi

ustaleniami z Klientem

2. Opłata za konsultację dokonywana jest za pomocą przelewu na numer konta bankowego Usługodawcy.

3. Dokonanie płatności następuje w momencie wpływu środków pieniężnych na konto Usługodawcy.

4. Opłata za wybraną konsultację powinna być dokonana niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.

5. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta indywidualnego fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu oraz przekazaniu danych do jej wystawienia na adres e-mail: fundacja@dobrejrady.pl Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną do 14 dni od dnia zrealizowania usługi na adres e-mail Klienta.

VIII. Prawa i obowiązki stron.

1. Usługodawca:

– Zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z treścią Regulaminu.


– Zobowiązuje się należycie wykonywać umowę, poprzez zapewnienie w określonych terminach Specjalistów świadczących usługi według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.

– Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

– Kieruje się polityką prywatności zgodną z RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej, może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

– W ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty

– W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

– Ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu Dobra Poradnia, oprogramowania i powiązanych urządzeń technicznych.

– Ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 3 dniach od momentu ich zamieszczenia w Serwisie Dobra Poradnia

– Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości opłaty zapłaconej mu przez Klienta.

– Nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Klient wykorzystuje uzyskaną podczas uslugi wiedzę w swoim prywatnym i zawodowym życiu.

Klient:

– Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami Regulaminu.

– Może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

– Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

– Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i ewentualnego żądania usunięcia swoich danych przekazanych przez niego Usługodawcy, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji świadczenia w świetle odrębnych przepisów.

– Zobowiązuje się do nie przesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących uszkodzić Serwis lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości.

– Zobowiązuje się do nie nagrywania usług bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

IX. Odstąpienie od umowy.

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie w formie elektronicznej lub pisemnej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać.

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu Dobra Poradnia w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: fundacja@dobrejrady.pl

  1. Reklamacja powinna zawierać: – dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej; przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji; wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłany na adres podany w formularzu kontaktowym.

5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy Stronami umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

6. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić do roszczeń na drodze postępowania sądowego, w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Usługodawcy.

XI. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu Dobra Poradnia.

XII Postanowienia końcowe.

1. Klient, który zamierza skorzystać z usług Serwisu Dobra Poradnia zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje jego postanowienia i jest świadomy ryzyka jakie jest związane z korzystaniem z usług online (ograniczeń korzystania z usług na odległość z uwagi na publiczny charakter sieci Internet) oraz przyjmuje do wiadomości, że konsultacje mogą mieć charakter informacyjny, a w ich wyniku może nie powstawać dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu Dobra Poradnia.

3. Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta osobom trzecim. Klient nie ma prawa do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.200 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym; (Dz. U. z 2019r. poz. 1026. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495. z późn. zm.).

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.

01. 04.2023

Scroll to Top